59°31’95.6”N
18°07’85.5”W

Vi hjälps åt

Trygghet och säkerhet ombord på Amidors kryssningar är vår absolut högsta prioritet. För att säkerställa välbefinnandet hos både passagerare och personal har vi vidtagit en hel del åtgärder.

Viktigt är att alla på båten har ett ansvar, så om man ser eller hör något som inte känns bra ska det alltid rapporteras. Nedan följer info om vårt helhetstänk kring trygghet.

I korthet:

Aldrig ensam ombord

Våra resenärer ska alltid känna att det finns någon att vända sig till om de behöver det. För att säkerställa trygghet har vi anlitat fler säkerhetsvakter och värdar än vad vi lagstadgat måste.

All personal har som uppgift att aktivt förebygga brott, våldshandlingar och finnas nära till hands, dygnet runt och oavsett vad. De är vana vid att jobba på kryssning och kommer vara synliga runt om på båten under hela dygnet.

Utöver detta finns hundratals övervakningskameror utplacerade och jourhavande värdar kommer att rondera i varje korridor under hela dygnet, ifall en passagerare undrar något eller behöver hjälp.

Polis & Tull

Amidor samarbetar tätt med Polis och Tull i hamnen. De finns där för att genomsöka baggage efter vapen, stickföremål och droger, samt innehar rätten att neka ombordstigning för personer som är märkbart berusade eller beter sig olämpligt.

Skeppets säkerhet och nödsituationer

Sjöfartsmyndigheten kontrollerar och godkänner regelbundet säkerhetsorganisationerna för båten. Utöver vår anlitade personal finns båtens egna besättning vars kunskaper i säkerhetsfrågor är av första klass. All personal utbildas i de grundläggande säkerhetsfrågorna vid anställningens början. Varje vecka anordnas säkerhetsövningar ombord, dessutom har flertalet ur personalen extrautbildning i brandbekämpning samt hantering av livbåtar.

Läs mer om hur vi handskas med nödsituationer här.

Hjälp oss bli bättre

Vi tar gärna emot feedback på hur vi kan bli ännu bättre för att säkerställa trygghet & säkerhet ombord. Hör gärna av er om ni har förslag på 08-602 09 26 eller info@amidor.se.

AMIDOR AB

Artemisgatan 21
115 42 Stockholm
Sverige

KONTAKT

08-602 09 26
kundtjanst@amidor.se

Öppettider mån-fre: kl. 09:00 – 12:00

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • Amidor AB har tecknat skydd vid obestånd hos “YZ (den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag)”. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av “XY” obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt LÄS MER HÄR »