59°31’95.6”N
18°07’85.5”W

Integritetspolicy

Amidor AB, org. nr. 559325-6083 (”Amidor”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av alla dina personuppgifter som utförs inom ramen för vår verksamhet.
I kortfattade ordalag har vi upprättat denna policy för att:

  • Förklara hur vi samlar in, sparar och i övrigt behandlar personuppgifter;
  • Säkerställa att du förstår vilken information som vi behandlar;
  • Ansvara för att skydda dina rättigheter och din integritet enligt gällande dataskyddslagstiftning och endast behandla personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy.

Rättslig grund och ändamålen med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med följande rättsliga grunder:

Köp

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att tillhandahålla den tjänst du köper av oss samt att tillhandahålla information om tjänsten, t.ex. vad avser avresetider, rekommendationer och övrig information om din bokning, och besvara eventuella frågor från dig.
Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är i denna del fullgörande av det avtal du ingår med oss genom att köpa resor och tilläggsprodukter.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor och reklamationer.
Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i denna del vårt berättigade intresse att hantera och besvara kundtjänstärenden, samt i vissa fall vår rättsliga förpliktelse att handlägga reklamationer.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Dina personuppgifter kan också komma att behandlas för uppfyllande av våra skyldigheter enligt tillämplig lagstiftning, t.ex. vad gäller bokföring. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är i denna del vår rättsliga förpliktelse.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi skickar personliga påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring. Vi behandlar även personuppgifter i syfte att marknadsföra vår verksamhet, t.ex. på vår hemsida och i sociala medier. Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i denna del vårt berättigade intresse att marknadsföra vår verksamhet.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i denna del vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är i denna del vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Särskilt om samtycke

Som huvudregel baserar vi inte vår behandling på den rättsliga grunden samtycke. Om vi däremot behöver hantera särskilda kategorier av personuppgifter såsom uppgift om sjukdom eller hälsa i specifika fall inhämtas sådana uppgifter efter inhämtande av samtycke från den registrerade.

Kategorier av personuppgifter som behandlas

Dina personuppgifter inhämtas när du är i kontakt med oss, t.ex. vid genomförande av köp, ifyllande av formulär eller besök på vår hemsida. De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, personnummer, e-postadress, adress, IP-adress samt i förekommande fall annan information som du lämnar till vår kundtjänst. Vi behandlar också personuppgifter i form av foton och filmer tagna under våra evenemang.

Kategorier av mottagare till vilka personuppgifter kan komma att lämnas

Amidor kan komma att lämna ut personuppgifter till våra uppdragsgivare och leverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning och bidra till att leverera våra tjänster. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som, i egenskap av personuppgiftsbiträde, hanterar personuppgifter för vår räkning.

Amidor kan även komma att dela dina personuppgifter med vissa myndigheter som är självständigt personuppgiftsansvariga, t.ex. polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. När dina personuppgifter delas med en myndighet som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den myndighetens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Lagring och gallring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar.

Köp- och orderhistorik sparas i enlighet med de tidsramar som anges i tillämplig lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas i enlighet med de tidsramar som anges i tillämplig lag. Kommunikation med vår servicedesk som inte omfattas av lagkrav gallras efter tre (3) månader.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Överföring till tredje land

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall kommer vi att säkerställa att en tillräcklig skyddsnivå i mottagarlandet garanteras, antingen genom att tillse att överföringen sker till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, alternativt genom användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder.

Rätt till tillgång till personuppgifter, rättelse m.m.

Du har rätt att få information om och en kopia av dina personuppgifter som behandlas av Amidor. Du har även rätt att invända mot behandlingen eller begära att Amidor begränsar eller raderar dina personuppgifter eller rättar personuppgifter, som du anser är felaktiga eller ofullständiga. Du har rätt att få ut dina personuppgifter som behandlas av Amidor i ett allmänt maskinläsbart format. Du har i vissa fall även rätt att få dina personuppgifter som behandlas överförda till en annan personuppgiftsansvarig, t.ex. om du byter till en annan tjänst som liknar den vi tillhandahåller (rätten till dataportabilitet). Vänligen notera att rätten till dataportabilitet enbart gäller i de fall behandlingen grundar sig på ett avtal eller samtycke och att behandlingen sker automatiserat.

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi genast att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

För att utöva dina rättigheter enligt ovan eller om du har frågor kring vår personuppgiftsbehandling kan du kontakta oss, se våra kontaktuppgifter under rubriken ”Bolagsinformation” nedan.
Rätten att inge klagomål

Om du anser att Amidors behandling av dina personuppgifter strider mot dataskyddslagstiftningen kan du ge in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. För mer information, besök www.imy.se.

Ändringar av integritetspolicyn

Denna policy kan komma att justeras från tid till annan. Om Amidor genomför ändringar som är av väsentlig betydelse kommer du att informeras innan ändringar börjar gälla. Uppdateringar av policyn publiceras på Amidors webbplats.

Amidor AB
559325-6083

Artemisgatan 21
115 42 Stockholm
Sverige

E-postadress: info@amidor.se

Telefonnummer: 08-602 09 26

wave devider

 

Cookies
Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.

Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.

Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med följande företag för att förbättra vår marknadsföring: Facebook och Google.

Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare genom att följa någon av dessa länkar:

http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

http://www.networkadvertising.org/choices

Denna webbplats använder Facebooks tjänst för retargeting. Facebook använder cookies som baserat på användarhistorik möjliggör annonser på partnerwebbsidor, appar och i e-mail till personer som är intresserade av våra produkter.

Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Kontaktuppgifter

Amidor AB
559325-6083

Artemisgatan 21
115 42 Stockholm
Sverige

 

Version 1.0 2021-09-17

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • Amidor AB har tecknat skydd vid obestånd hos “YZ (den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag)”. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av “XY” obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt LÄS MER HÄR »