59°31’95.6”N
18°07’85.5”W

Bokningsvillkor för våra kryssningar

Bokningsvillkor för paketresa

Följande avtalsvillkor äger tillämpning på de paketresor som arrangeras av Amidor AB, org. nr. 559325-6083 med besöksadress Artemisgatan 21, 115 42 Stockholm, e-postadress info@amidor.se och telefonnummer +46 8-602 09 26 (”Amidor” eller ”Arrangören”).

1. Definitioner
1.1 Avtal: det avtal som ingås mellan hyttansvarig och Amidor avseende köp av paketresa, till vilket dessa avtalsvillkor utgör en integrerad del.
1.2 Bokningsbekräftelse: den bekräftelse som hyttansvarig mottar vid bekräftande av genomförd bokning.
1.3 Medresenär: övriga medföljande i resesällskapet.
1.4 Paketresa: en resa som varar minst 24 timmar eller innehåller inkvartering, samt innehåller åtminstone två av följande; 1) transport, 2) inkvartering eller 3) annan väsentlig resetjänst. En paketresa som avses i dessa villkor är anskaffad huvudsakligen för privata ändamål och säljs eller erbjuds till försäljning i Sverige.
1.5 Hyttansvarig: den person som genomför bokningen för resesällskapet.

2. Avtalets ingående

2.1 Avtalet blir bindande för parterna när Amidor har bekräftat hyttansvariges bokning.

2.2 Erlägger hyttansvarig inte betalning i enlighet med avtalet, har Amidor rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har Amidor rätt till betalning av det belopp som hyttansvarig skulle ha betalat, om hyttansvarig hade avbeställt resan i enlighet med Amidors avbeställningsvillkor.

3.  Angående paketresan

3.1 Paketresans resmål, resplan samt övrig information avseende transportmedlet, inkvartering och ingående måltider och tjänster framgår av bokningsbekräftelsen.

3.2 Exempelbilder som finns tillgängliga på Amidors hemsida eller som tillgängliggörs på sociala medier eller i andra marknadsföringssammanhang återspeglar inte alltid de faktiska faciliteter som hyttansvarig får tillgång till under paketresan.

4. Betalningsvillkor

4.1 Betalning sker i enlighet med utställd faktura. Slutbetalning ska normalt vara Amidor tillhanda senast fjorton (14) dagar innan avresa, såvida inte annat framgår av fakturan. Hyttansvarig ansvarar för att samtliga fakturauppgifter såsom namn och adress är korrekta.

4.2 Om hyttansvarig inte betalar fakturans pris i enlighet med avtalet har Amidor rätt skicka en påminnelsefaktura med en påminnelseavgift om 60 kr. Om hyttansvarig inte betalar påminnelsefakturan kan ett inkassokrav komma att sändas varvid en ytterligare avgift om 180 kr utgår.

4.3 Om hyttansvarig inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har Amidor rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har Amidor rätt till betalning av det belopp som hyttansvarig skulle ha betalat, om hyttansvarig hade avbeställt resan i enlighet med Amidors avbeställningsvillkor. För det fall att en eller flera medresenärer avbeställer sin resa kan ett högre pris per medresenär belasta övriga i resesällskapet.

5. Hyttansvarig rättigheter och skyldigheter

5.1 Hyttansvarig ska tydligt anges med namn och kontaktuppgifter och är ytterst betalningsansvarig. Alla eventuella ändringar av och avbeställning av bokad paketresa måste utföras av hyttansvarig för att vara giltiga.  Hyttansvarig ska förse Amidor med korrekta bokningsuppgifter för de medresenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till hyttansvarig.

5.2 Hyttansvarig ska vid avtalets ingående upplysa Amidor om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att Amidor ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav.

5.3 Amidor uppmanar hyttansvarig och medresenärer att teckna och under tiden för paketresan inneha en komplett reseförsäkring. Amidor kan ej hållas ansvarigt för skada som drabbar hyttansvarig vid försening av anslutningsresa eller försening vid hemresa, vilket förorsakar att hyttansvarig missar anslutning. Amidor kan heller inte hållas ansvarigt för förlorat eller stulet bagage. Värdesaker medtages på egen risk.

5.4 Hyttansvarig har rätt att överlåta avtalet till en annan hyttansvarig, förutsatt att den som paketresan överlåts till uppfyller de av Amidor, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan, samt att överlåtaren i skälig tid innan paketresan påbörjas skriftligen informerar Amidor om överlåtelsen. Överlåtelseavgift för sådan överlåtelse tas ut med 500 kr. Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Amidor för återstoden av skulden för paketresan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5.5 Hyttansvarig är ansvarig för att informera sina medresenärer om den avgångsinformation som delas.   Hyttansvarig ansvarar för att alla medresenärer är införstådda  med vilka tider som  bör följas, exempelvis vid avgång  till eller från destination.  I det fall Hyttansvarig eller Medresenär  är försenade till avgångstid och missar båten  står denne själv för de kostnader som det eventuellt medför.  

6. Amidors ansvar för paketresans genomförande

6.1 Amidor ska inom skälig tid avhjälpa fel som uppstår då en resetjänst inte genomförs enligt avtalet. Sådan skyldighet ska dock ej göras gällande om avhjälpande är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om Amidor i övriga fall inte avhjälper felet kan hyttansvarig ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Amidor äger rätt att genomföra anpassningar av paketresan med anledning av myndigheter meddelade restriktioner och/eller rekommendationer. Sådana ändringar medför ej en rätt för hyttansvarig att kräva prisavdrag, skadestånd eller att säga upp avtalet.

7. Hyttansvarig önskemål om ändringar före avresa

7.1 Efter att avtalet blivit bindande är det inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Hyttansvarig har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

7.2 För ändringar som Amidor bedömer är möjliga att genomföra efter avtalets ingående av resans tidpunkt har Amidor, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad om 250 kr.

8. Amidors ändringar/inställande före avresa

8.1 Amidor ska snarast möjligast informera hyttansvarig om Amidor måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat. Detta gäller inte ändringar eller avvikelser som kan anses vara av mindre betydelse för hyttansvarig. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har hyttansvarig rätt till nedsättning av priset.

8.2 Är de av Amidor gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att hyttansvarig är skuld härtill, kan han/hon:

8.2.1 häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller
8.2.2 delta i en annan paketresa, om Amidor kan erbjuda detta.

8.3 Hyttansvarig ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta Amidor om sitt val.

8.4 Har ersättningsresan ett väsentligt mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska Amidor betala tillbaka prisskillnaden till hyttansvarig för det fall att hyttansvarig väljer alternativet att delta i ersättningsresan.

9. Amidors ändringar efter avresa

9.1  På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att Amidor efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska Amidor erbjuda ersättningsarrangemang.

9.2 Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, förändrade restriktioner eller rekommendationer eller politiska händelser m.m. kan medföra att Amidor tvingas göra ändringar i resplanen. Amidor ska i sådana fall om möjligt erbjuda hyttansvarig ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för hyttansvarig kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

9.3 Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt ovan beror på omständigheter utanför Amidors kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har hyttansvarig inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som Amidor har anlitat är Amidor fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

10. Reklamation och åberopande av fel

10.1 Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska hyttansvarig omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till Amidor för att ge Amidor möjlighet att avhjälpa felet.

10.2 Hyttansvarig ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av Amidor på plats. Hyttansvarig får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som föreskrivs ovan.

10.3 Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till Amidor. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än en månad från den tidpunkt, då hyttansvarig märkte eller borde ha märkt felet, anses hyttansvarig ha mist rätten att åberopa felet.

10.4 Erbjuder sig Amidor att avhjälpa felet, kan hyttansvarig inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för hyttansvarig.

10.5 Hyttansvarig ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

11. Skadestånd och prisavdrag

11.1 Hyttansvarig har inte rätt till skadestånd eller prisavdrag om Amidor visar att felet beror på hyttansvarig eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

11.2 Rätt till skadestånd på grund av att Amidor ställt in resan föreligger inte om Amidor visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och hyttansvarig inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in. Sådan underrättelse ska lämnas senast 48 timmar innan avresa.

11.3 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Hyttansvarig är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

11.4 Om inte annan begränsning följer av tvingande lagstiftning är Amidors ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet.

12. Behandling av personuppgifter

12.1 Amidor behandlar endast personuppgifter i enlighet med gällande lag och Amidors vid var tid gällande integritetsskyddspolicy, som finns tillgänglig här.

13. Ändringar

13.1 Amidor förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. Den senast uppdaterade versionen tillgänglig på Amidors hemsida ska äga tillämpning.

14. Tvist

14.1 Tvist angående giltighet, tolkning och tillämpning av dessa villkor ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Avbokningsvillkor för paketresa

Följande avtalsvillkor äger tillämpning på avbokning av de paketresor som arrangeras av Amidor AB, org. nr. 559325-6083 med besöksadress Artemisgatan 21, 115 42 Stockholm, e-postadress info@amidor.se och telefonnummer +46 8-602 09 26 (”Amidor” eller ”Arrangören”).

1. Definitioner

1.1 Hyttansvarig: den person som genomfört bokningen för resesällskapet.

1.2 Medresenär: övriga medföljande i resesällskapet.

1.3 Resa: den resa som bokningen avser.

2. Praktiskt genomförande

2.1 Endast Hyttansvarige äger rätt att avboka eller ändra resan. Detta innebär att medresenärer eller t.ex. en förälder inte kan göra ändringar eller avboka resan.

2.2 Avbokningen sker via mail till kundtjanst@amidor.se och är genomförd efter Arrangörens skriftliga bekräftelse.

2.3 Hyttansvarige ansvarar för att kontakta Arrangören angående avbokningen i god tid.

3. Regler för avbokning och ändring

3.1 Genomförd bokning är bindande.

3.2 Hyttansvarige kan fram till 30 dagar innan avresa ändra namn på medresenärer via Amidors hemsida. Eventuella ändringar därefter (när 30 dagar eller mindre kvarstår till avresa) omfattas av en kostnad om 250 kr per ändring (t.ex. ändring av felstavat namn) och ska mailas till kundtjanst@amidor.se.

3.3 Vid avbokning debiteras följande avgifter:

 • Om resan avbokas mer än 30 dagar innan avresa debiteras 250 kr per person;
 • Om resan avbokas 29 – 15 dagar innan avresa debiteras 50 % av bokningens totala pris, inklusive tillval så som måltider, etc.;
 • Om resan avbokas 14 dagar innan avresa eller senare debiteras 100 % av bokningens totala pris, inklusive tillval så som måltider, etc.

3.4 Utebliven betalning utgör inte en avbokning.

3.5 Enstaka medresenärer kan avbokas när som helst. Resterande medresenärer delar i sådana fall på hyttpriset, vilket normalt innebär en något högre kostnad per person Den avbokade medresenären mottar ingen återbetalning.

3.6 Överlåtelse av hyttplats till en annan medresenär, förutsatt att den som paketresan överlåts till uppfyller de av Amidor, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i resan, är kostnadsfri fram till trettio (30) dagar innan avresa. Därefter är överlåtelsen förenad med en överlåtelseavgift om 250 kr. Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Amidor för återstoden av skulden för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

3.7 Efter att slutbetalning skett kan endast hela hytter avbokas, vilket innebär att avbokning av enskilda platser inte återbetalas.

3.8 För avbokning med avbeställningsskydd, se avsnitt 5 nedan.

4. Avbeställningsskydd            

4.1 Vid bokning av resan är det möjligt att välja att lägga till ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet kostar 100 kr och ger dig möjlighet att avboka resan mot full återbetalning, om du skulle drabbas av sjukdom eller olycka som omöjliggör ditt deltagande. Går endast att lägga till i samband med bokning, går ej att lägga till i efterhand. Läkarintyg från ett fysiskt läkarbesök krävs. 

AMIDOR AB

Artemisgatan 21
115 42 Stockholm
Sverige

KONTAKT

08-602 09 26
kundtjanst@amidor.se

Öppettider mån-fre: kl. 09:00 – 12:00

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • Amidor AB har tecknat skydd vid obestånd hos “YZ (den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag)”. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av “XY” obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt LÄS MER HÄR »