59°31’95.6”N
18°07’85.5”W

Avbokningsvillkor för paketresa

Följande avtalsvillkor äger tillämpning på avbokning av de paketresor som arrangeras av Amidor AB, org. nr. 559325-6083 med besöksadress Artemisgatan 21, 115 42 Stockholm, e-postadress info@amidor.se och telefonnummer +46 8-602 09 26 (”Amidor” eller ”Arrangören”).

1.             DEFINITIONER

1.1          Hyttansvarig: den person som genomfört bokningen för resesällskapet.

1.2          Medresenär: övriga medföljande i resesällskapet.

1.3          Resa: den resa som bokningen avser.

2.             PRAKTISKT GENOMFÖRANDE

2.1          Endast Hyttansvarige äger rätt att avboka eller ändra resan. Detta innebär att medresenärer eller t.ex. en förälder inte kan göra ändringar eller avboka resan.

2.2          Avbokningen sker via mail till kundtjanst@amidor.se och är genomförd efter Arrangörens skriftliga bekräftelse.

2.3          Hyttansvarige ansvarar för att kontakta Arrangören angående avbokningen i god tid.

3.             REGLER FÖR AVBOKNING OCH ÄNDRING

3.1          Genomförd bokning är bindande.

3.2          Hyttansvarige kan fram till 30 dagar innan avresa ändra namn på medresenärer via Amidors hemsida. Eventuella ändringar därefter (när 30 dagar eller mindre kvarstår till avresa) omfattas av en kostnad om 250 kr per ändring (t.ex. ändring av felstavat namn) och ska mailas till kundtjanst@amidor.se.

3.3          Vid avbokning debiteras följande avgifter:

–        Om resan avbokas mer än 30 dagar innan avresa debiteras 250 kr;

–        Om resan avbokas 29 – 15 dagar innan avresa debiteras 50 % av bokningens totala pris, inklusive tillval så som måltider, etc.;

–        Om resan avbokas 14 dagar innan avresa eller senare debiteras 100 % av bokningens totala pris, inklusive tillval så som måltider, etc.

3.4          Utebliven betalning utgör inte en avbokning.

3.5          Enstaka medresenärer kan avbokas när som helst. Resterande medresenärer delar i sådana fall på hyttpriset, vilket normalt innebär en något högre kostnad per person Den avbokade medresenären mottar ingen återbetalning.

3.6          Överlåtelse av hyttplats till en annan medresenär, förutsatt att den som paketresan överlåts till uppfyller de av Amidor, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i resan, är kostnadsfri fram till trettio (30) dagar innan avresa. Därefter är överlåtelsen förenad med en överlåtelseavgift om 250 kr. Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot Amidor för återstoden av skulden för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

3.7          Efter att slutbetalning skett kan endast hela hytter avbokas, vilket innebär att avbokning av enskilda platser inte återbetalas.

3.8          För avbokning med avbeställningsskydd, se avsnitt 5 nedan.

4.             SÄRSKILT OM COVID-19

4.1          Hyttansvarig äger ej rätt att avboka med full återbetalning på grund av anledningar som hänför sig till Covid-19-pandemin. Detta eftersom Covid-19 är allmänt känt vid bokningstillfället.

4.2          För det fall att resan ställs in av Arrangören och inställandet är direkt hänförligt till den pågående Covid-19-pandemin kommer resan att genomföras vid ett senare tillfälle (ersättningsresa). För det fall att en ersättningsresa, på grund av restriktioner meddelade med anledning av Covid-19-pandemin, inte kan erbjudas innan den 1/6-2022 kommer Arrangören att återbetala allt vad Hyttansvarig inbetalat. För det fall att en ersättningsresa genomförs, men en resenär inte vill eller kan deltaga, återbetalas en summa motsvarande kostnaden för den enskilda resenären, exklusive en administrativ avgift om 250 kr.

5.             AVBESTÄLLNINGSSKYDD

5.1          Vid bokning av resan är det möjligt att välja att lägga till ett avbeställningsskydd. Avbeställningsskyddet kostar 100 kr och ger dig möjlighet att avboka resan mot full återbetalning, om du skulle drabbas av sjukdom eller olycka som omöjliggör ditt deltagande. Går endast att lägga till i samband med bokning, går ej att lägga till i efterhand. Läkarintyg från ett fysiskt läkarbesök krävs.             

Centrala rättigheter enligt direktiv (EU) 2015/2302
 • Resenärer kommer att få all väsentlig information om paketresan innan de ingår paketreseavtalet.
 • Det finns alltid minst en näringsidkare som har ansvar för att alla resetjänster som ingår i avtalet fullgörs korrekt.
 • Resenärerna får ett nödtelefonnummer eller uppgifter om en kontaktpunkt där de kan komma i kontakt med arrangören eller resebyrån.
 • Resenärer får överlåta paketresan till en annan person, med skäligt varsel och eventuellt mot en extra kostnad.
 • Paketresans pris får endast höjas om särskilda kostnader ökar (till exempel bränslepriser), och om detta uttryckligen anges i avtalet, samt i alla händelser senast 20 dagar före paketresans början. Om priset höjs med mer än 8 % av priset på paketresan får resenären säga upp avtalet. Om arrangören förbehåller sig rätten att höja priset har resenären rätt till en prissänkning om de relevanta kostnaderna sjunker.
 • Resenärer kan säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift och få full återbetalning av alla betalningar om någon annan av paketresans väsentliga delar än priset ändras avsevärt. Om den näringsidkare som ansvarar för paketresan ställer in paketresan före paketresans början har resenärerna rätt till återbetalning och ersättning, i förekommande fall.
 • Resenärer kan under exceptionella omständigheter säga upp avtalet före paketresans början utan att betala en avbokningsavgift, till exempel vid allvarliga säkerhetsproblem på resmålet som sannolikt skulle påverka paketresan.
 • Dessutom kan resenärer när som helst före paketresans början säga upp avtalet mot en skälig och motiverad avbokningsavgift.
 • Om betydande delar av paketresan inte kan tillhandahållas enligt avtalet efter paketresans början måste lämpliga alternativa arrangemang erbjudas utan extra kostnad. Resenärer får säga upp avtalet utan att betala en avbokningsavgift om tjänsterna inte fullgörs i enlighet med avtalet och detta väsentligen inverkar på paketresans fullgörande och arrangören inte avhjälper problemet.
 • Resenärer har också rätt till en prissänkning och/eller en ersättning för skada om resetjänsterna inte fullgörs eller fullgörs bristfälligt.
 • Arrangören måste tillhandahålla stöd om resenären befinner sig i svårigheter.
 • Om arrangören eller, i vissa medlemsstater, återförsäljaren hamnar på obestånd kommer betalningarna att återbetalas. Om arrangören eller, i tillämpliga fall, återförsäljaren hamnar på obestånd efter paketresans början och om transport ingår i paketresan, säkras resenärernas hemtransport.
 • Amidor AB har tecknat skydd vid obestånd hos “YZ (den enhet som ansvarar för skyddet vid obestånd, t.ex. en garantifond eller ett försäkringsbolag)”. Resenärer får kontakta denna enhet eller, i tillämpliga fall, den behöriga myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se om tjänster inte tillhandahålls till följd av “XY” obestånd.
Direktiv (EU) 2015/2302 i den form som det har införlivats i nationell rätt LÄS MER HÄR »